مرکز آموزش

اعضا > مرکز آموزش > Cloud Server > Cara Install Clamav di Centos

Cara Install Clamav di Centos

Anda dapat melakukan instalasi antivirus clamav dengan perintah ini. Untuk Centos 64bit x86_64

# cd /root
# wget http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.1-1.el5.rf.x86_64.rpm
# rpm -Uhv rpmforge-release-0.5.1-1.el5.rf.x86_64.rpm

Untuk Centos 32bit i386

# cd /root
# wget http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.1-1.el5.rf.i386.rpm
# rpm -Uhv rpmforge-release-0.5.1-1.el5.rf.i386.rpm

Kemudian di lanjutkan dengan menggunakan perintah yum.

# yum install clamd
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟
8 کاربر این را مفید یافتند 18 نظرات

در همین زمینه